speaker-photo

Shreshta Shyamsundar

Senior Principal at Infosys Limited