speaker-photo

Tom Zahov Zaubermann

Founder & CEO at Zyberum GmbH